Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Ouderbeleid


Het belang van de betrokkenheid van ouders/verzorgers


Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Ouders en school hebben hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid en daardoor ook diverse raakvlakken;

Communicatie

Vormen van ouderbetrokkenheid

De ouderbetrokkenheid hoort ook bij ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. De hulp van ouders op onze school is onmisbaar. Niet alleen de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook alle andere ouders/verzorgers. We denken daarbij aan:

Inrichting van ons ouderbeleid


 
Aspect
Zichtbare kenmerken
Ouders informeren over schoolbeleid en schoolactiviteiten Schoolgids
Website
Jaarkalender
Nieuwsbrief
Ouderapp
Ouderavonden
Kijkmomenten
Ouders betrekken bij schoolactiviteiten Ouderraad
Activiteitencommissie
Schoolfeesten
Afscheid groep 8
Excursies en voorstellingen
Schoolreizen en schoolkamp
Creatieve vakken
Sportevenementen
Ouders betrekken bij schoolbeleid en schoolontwikkeling Medezeggenschapsraad
Ouders stellen de school op de hoogte van opvattingen en verwachtingen Oudertevredenheidsonderzoeken
Start- en voortgangsgesprekken
Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind
(pedagogisch partnerschap)
Rapport en rapportbesprekingen en/of portfoliogesprekken
Startgesprek 
Informatieavond
Overleg met ouders bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Overleg met ouders en leerlingen over uitstroom naar VO
Protocol doorstroom (doubleren en versnellen)
Invoeren/uitbreiden leerling portfolio